Projekt (FMP)

Tokaj Ride

Cieľom projektu Tokaj Ride je zlepšiť úroveň cezhraničnej spolupráce v oblasti rozvoja cestovného ruchu na rieke Bodrog. Realizáciou projektu sa posilnia a zlepšia spoločné odborné programy, odborná príprava, výmena skúseností a prenos know-how medzi rôznymi zúčastnenými stranami.Výsledkom projektu je najmä príprava a realizácia medzinárodného podujatia – triatlonových pretekov (kajak/kanoe/paddleboard, beh/turistika, bike). Realizácia sa dotkne 5-10 obcí na Slovensku a 5-10 obcí v maďarsku.

Výsledok projektu

Hlavným výsledkom projektu je realizácia amatérskeho športového podujatia Tokaj Ride – triatlon (kajak/kanoe/paddleboard, beh/turistika, bike). Všetky aktivity v projekte smerujú k príprave a realizácii tohto športového podujatia. Ide o výber vhodnej lokality – prieskum územia na Slovenskej a Maďarskej strane, nákup potrebného vybavenia, organizačné zabezpečenie podujatia a záverečný event po skončení pretekov.

Aktivity

Študíjna cesta – HU/SK

Aktivita pozostáva z nasledovných činností:

 1. preskúmanie lokality vhodnej pre preteky na Slovensku a v Maďarsku /miesto štartu, cieľa jednotlivých etáp, vodné trasy, prístupové miesta, miesta pre rozhodcov/
 2. výber miesta pre podujatie po preteku
 3. vyhľadanie a návšteva vhodných ubytovacích kapacít pre účastníkov podujatia, organizátorov
 4. spoločné stretnutie, vytváranie sietí
 5. prezentácia podujatia pre miestne samosprávy, regionálne a lokálne organizácie CR, sieťovanie lokálnych organizácií
  3.-5. online
  Kamikse ATU Košice pomôže pri výbere vhodnej lokality pre vodácku etapu.

Workshop – plánovanie podujatia

Aktivita pozostáva z nasledovných činností:

 1. návrh preteku, stretnutia s majiteľmi ciest, polí, zapojenými miestnymi organizáciami a obcami
 2. identifikovanie tratí, kontrola nadmorskej výšky, klesania, meranie vzdialenosti, návrh prekážok
 3. identifikácia rizík a hrozieb
 4. tvorba pravidiel: registrácia, zápis, pravidlá pretekov, GDPR,
 5. Vytvorenie zoznamu organizátorov, určenie počtu organizátorov a ich povinností
 6. Vytvorenie itineráru pre návštevníkov podujatia, súťažiacich, vytvorenie turistických balíčkov s lokálnymi poskytovateľmi služieb.
 7. Vytvorenie loga pretekov.

Príprava a realizácia podujatia

Aktivita pozostáva z nasledovných činností: Realizácia športového podujatia: 2 dni, 1. Príprava a vyznačenie tratí, 2. Príprava štartu a cieľa, 3. Príprava stanovíšť pre rozhodcov a záchranárov, 4. Organizácia a riadenie
Slávnostné ukončenie pretekov – kultúrne podujatie s prezentáciou miestnej tradície, folklóru, skupín, gastronómie, vinárskeho regiónu

Projektový manažement

Cieľom aktivity je zabezpečenie plynulého chodu aktivít a úspešného ukončenia projektu pri naplnení cieľových indikátorov projektu.
Na manažmente projektu sa podieľa každý partner. Team bude zložený nasledovne:
Cezhraničný partner: 1 projektový manažér
Vedúci partner: 1 projektový manažér
Kompletný manažment sa bude stretávať minimálne 1x mesačne, podľa potreby aj častejšie. Komunikácia bude prebiehať hlavne telefonicky, e-mailom. Zvolený jazyk komunikácie medzi partnermi je anglický jazyk.

Marketing

Cieľom aktivity je zabezpečenie povinnej publicity projektu v zmysle podmienok programu ako aj zabezpečenie marketingu a vzájomnej propagácie športovej udalosti ako aj potenciálu regiónu. Predpokladaná dĺžka realizácie je maximálne 12 mesiacov.

Projekt podporili:

VEDÚCI PARTNER MALÉHO PROJEKTUPríspevok EFRRVlastný príspevokSúčet
Creative Team Alapítvány24 915,63 €4 396,88 €29 312,50 €
85,00%15,00%100,00%
PARTNER MALÉHO PROJEKTUPríspevok EFRRVlastný príspevokSúčet
Jachtklub Akademik Technická univerzita Košice24 417,31 €4 308,94 €28 726,25 €
85,00%15,00%100,00%

http://www.viacarpatia-spf.eu/
http://www.skhu.eu/